Cải cách hành chính và đổi mới công tác cán bộ

Nguyễn Thị Lệ Thu - Phòng TCCB

Cải cách hành chính là một bộ phận quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của cải cách hành chính được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng và các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định cải cách hành chính là khâu đột phá và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, xây dựng cơ chế, chính sách sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

cchc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, công tác cải cách hành chính tại Bệnh viện ĐK tỉnh Quảng Nam đã được tập trung triển khai thực hiện, góp phần tích cực vào những thành tựu phát triển chung của ngành y tế tỉnh Quảng Nam. Bệnh viện đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và chương trình hành động hướng dẫn về quy định thủ tục hành chính của Đảng, Nhà nước cũng như của ngành y tế và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai kế hoạch CCHC cho từng phòng, ban; xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch CCVC; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với CCVC; công tác xây dựng và soạn thảo văn bản từng bước được đổi mới từ việc xây dựng kế hoạch, đến việc đổi mới quy trình, nhằm nâng cao chất lượng văn bản, bảo đảm quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, nâng cao tính thống nhất và tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, bệnh viện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị, triển khai áp dụng phần mềm quản lý công chức, viên chức của ngành.

Việc xây dựng và đổi mới công tác cán bộ cũng luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện quan tâm. Vì đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của bệnh viện. Trong năm qua, công tác đổi mới cán bộ đã được Đảng ủy và Ban Giám đốc xác định là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của bệnh viện. Đầu năm, bệnh viện xây dựng kế hoạch cử cán bộ CCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Công tác quy hoạch cán bộ cũng được chú trọng thực hiện, các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức. Đến nay, đội ngũ cán bộ của bệnh viện cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

HNTK

Hội nghị tổng kết công tác BV năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

Năm 2015, bệnh viện cũng đã triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ Y tế. Kiện toàn, hoàn thiện “đường dây nóng”, đảm bảo thường trực 24/24h để lắng nghe các ý kiến phản ánh, bức xúc của người dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc công khai niêm yết số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý với kích thước đủ lớn để người dân dễ nhận biết; xử lý nghiêm các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp báo cáo theo quy định. Vì vậy, chất lượng đội ngũ CCVC bệnh viện ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc bệnh viện luôn quan tâm, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến hành rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục khám chữa bệnh làm giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, mang lại sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức có liên quan; chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trong năm 2016, Đảng uỷ, Ban Giám đốc bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy những những kết quả đạt được trong năm 2015 và khắc phục một số vấn đề chưa làm được. Vì vậy, cần tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu như: 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 1 2016 16:47