• Phone: 0235.3851.429
 • Hotline: 19009095
 • Thông tin:

dieuhanhtructuyen

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 • PDF.

1. Lịch sử phát triển:

Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập ngay từ những ngày đầu thành lập bệnh viện với tên gọi là phòng Y vụ. Năm 1998, theo quyết định của Bộ Y tế, phòng được đổi tên thành phòng Kế hoạch tổng hợp. Từ đó cho đến nay, tập thể CCVC phòng KHTH đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, chính trị, quản lý, tin học; và phòng đã có nhiều nhân viên đạt trình độ đại học và sau đại học về các mặt.

DSCN4897

CBVC Phòng Kế hoạch tổng hợp

Biên chế hiện tại: 12 người. Trong đó:

 • Bs.CKII:                           01
 • Đại học khác:                 06
 • Cử nhân cao đẳng:       01
 • Điều dưỡng trung học: 03
 • Điều dưỡng sơ học:     01
 • Hộ sinh trung học:         01 

Trưởng phòng qua các thời kỳ:

 • BS CKI Vũ Văn Hạp                - Trưởng phòng
 • BS Nguyễn Hữu Hùng            - PGĐ bệnh viện kiêm nhiệm
 • BS CKI Nguyễn Ngọc Duy     - Trưởng phòng
 • BS CKI Nguyễn Duy Kỳ          - PGĐ bệnh viện kiêm nhiệm
 • BS CKII Đinh Thị Tố Trinh      - PGĐ bệnh viện kiêm nhiệm
 • ThS BS Nguyễn Ba                 - PGĐ bệnh viện kiêm nhiệm

Trưởng phòng hiện nay:

- Bs CK2 Nguyễn Ngọc Văn Khoa

2. Chức năng nhiệm vụ phòng KHTH:

2.1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về

1. Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

2. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện qui chế bệnh viện.

3. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

2.2. Nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp có 12 nhiệm vụ theo quy chế bệnh viện (2001)

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

6. Phối hợp với các khoa phòng để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước.

8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

9. Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện.

10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

3. TỔ CHỨC: Hiện tại, phòng có 05 bộ phận để thực hiện các nhóm hoạt động sau

3.1. Khám bệnh, chữa bệnh

pkh2- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động, định kỳ sơ kết-tổng kết công tác điều trị của các khoa phòng, công tác truyền thông, an toàn vệ sinh lao động,....

- Tham gia đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn và một số quy chế khác của các khoa phòng và nhân viên trong bệnh viện: quy chế thường trực, cấp cứu, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án, kê đơn điều trị, điều trị nội trú, điều trị ngoại trú, khám chữa bệnh theo yêu cầu, hội chẩn, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, kiểm soát nhiễm khuẩn, người bệnh không có thân nhân, người bệnh tử vong,....

- Tổ chức điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám - chữa bệnh của bệnh viện.

- Tham gia xây dựng, triển khai, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác trong bệnh viện và khi có yêu cầu của Giám đốc.

3.2. Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ  

- Tham gia xét duyệt các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm các cấp hàng năm.

- Tổng hợp, trình xét duyệt các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo lại, đào tạo liên tục cho các nhân viên y tế trong bệnh viện, các bệnh viện khác, các trường Cao đẳng Y tế trong và ngoài tỉnh. Phối hợp với các trường Cao đẳng Y tế để tổ chức thực hành cho học viên.

3.3. Chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế

pkh3- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi kế hoạch hoạt động chỉ đạo tuyến và đề án 1816 của các khoa phòng. 

- Tham gia xây dựng, triển khai, theo dõi hoạt động hợp tác quốc tế của các khoa phòng và bệnh viện. 

3.4. Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện

- Thực hiện chế độ báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Sơ kết, tổng kết công tác điều trị theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý) để báo cáo Giám đốc.

- Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy chế của Bộ Y tế.

3.5. Quản trị mạng

pkh4- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho nhân viên bệnh viện.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả của hệ thống mạng, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng trong bệnh viện. Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.

- Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

4. MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT

- Đội ngũ CCVC của phòng KHTH luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được Ban giám đốc tin tưởng. Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% nhân viên đạt lao động giỏi.

- Hàng năm, phòng kiểm tra, hoàn thiện, đưa vào quản lý trên 36.000 bệnh án. Duy trì tốt chế độ lưu trữ hồ sơ bệnh án; đảm bảo phục vụ tốt công tác điều trị, sao chép kịp thời để phục vụ người dân và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ bệnh án và trong nhiều công tác khác của bệnh viện.

- Tham gia viết báo về chuyên môn và quản lý bệnh viện trên các tạp chí, trang web bệnh viện,….

- Tham gia nghiên cứu khoa học, trong các năm gần đây tập thể và cá nhân trong phòng đã tham gia thực hiện các đề tài:

+ Tình hình thu dung điều trị và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong 05 năm 1997 – 2001

+ Khảo sát tình hình bệnh tật chuyển tuyến trên tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong 05 năm 2006 – 2010.

- Phòng đã được các bằng khen

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2001 khen tặng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

+ Bằng khen của Bộ Y tế năm 2004 khen tặng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế năm 2004./.

Các bài đã đăng: 

 
..........................................

BÀI ĐÃ ĐĂNG NĂM 2014

 1. Quy định về trách nhiệm của PTV và an toàn phẫu thuật
 2. Lịch sinh hoạt chuyên môn 2014
 3. Công đoàn BVĐK tỉnh Quảng Nam tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Thầy Thuốc Viêt Nam 27-2
 4. Công đoàn BVĐK tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
 5. Kế hoạch phòng chống dịch sởi, rubella
 6. Kế hoạch tiêm bổ sung vaccin sởi miễn phí cho NVYT BVĐK tỉnh Quảng Nam năm 2014
 7. Nhân ngày quốc tế chống phân biệt chủng tộc, nghĩ về quan hệ bình đẳng và nhân văn trong môi trường bệnh viện
 8. Chương trình Khóa đào tạo Bác sĩ Cấp Cứu
 9. Sự cần thiết của một hệ thống camera quan sát trong phạm vi bệnh viện
 10. Kết quả tổ chức Hội Nghị Khoa Học BVĐK QN năm 2014
 11. Ban quản lý dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế" làm việc tại BVĐK Quảng Nam
 12. Phát biểu trong hội thi "Trang trí món ăn" của tổ Công đoàn điều dưỡng - KHTH
 13. Quy trình thực hiện với hệ thống xếp hàng bốc số tự động

BÀI ĐĂNG NĂM 2015

 1. Tập huấn về KSNK
 2. Tổng kết công tác y tế và HN CCVC năm 2015
 3. HN điển hình tiên tiến Công đoàn cơ sở BVĐKQN
 4. Video Bám biển quê hương - Hội diên VN 27/2/2015
 5. Video BVĐK Quảng Nam kỷ niêm ngày 27/2
 6. Kế hoạch thực hiện đề án 1816 năm 2015
 7. Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện
 8. Internet wifi miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
 9. Tự chữa bệnh táo bón bằng các phương pháp đơn giản
 10. Công tác kiểm tra các khoa phòng của BVĐK tỉnh Quảng Nam
 11. Qui trình trích sao hồ sơ bệnh án
 12. Chăm sóc giấc ngủ - liều thuốc hiệu nghiệm cho cơ thể khỏe mạnh
 13. Bàn về thu hút nhân tài – đảm bảo cho sự phát triển của đơn vị
 14. Để các bài viết truyền thông giáo dục sức khỏe thật sự đi vào công chúng

BÀI ĐĂNG NĂM 2016

 1. Triển khai các kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam – một năm nhìn lại
 2. Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2015 của BVĐK tỉnh Quảng Nam
 3. Hội nghị công chức viên chức năm 2016 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
 4. Tập huấn cập nhật chẩn đoán, điều trị ung thư gan tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 5. Bệnh loãng xương ở người cao tuổi – những điều cần biết
 6. Đấu tranh bình đẳng giới – câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết
 7. Giám định tập trung theo tỷ lệ và công tác kiểm tra hồ sơ bệnh án - những điều cần biết
 8. Thông báo về tổ chức Hội thảo “Sử dụng nẹp vít trong chấn thương chỉnh hình”
 9. Giải cầu lông công nhân viên chức lao động ngành Y tế Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2017

 1. Tiếp cận và chọn lọc thông tin chăm sóc sức khỏe - những điều cần biết
 2. Đẩy mạnh thực hiện quy chế hồ sơ bệnh án trong bệnh viện
 3. Tuân thủ quy trình – sự cần thiết trong các hoạt động tại bệnh viện
 4. Nói không với thuốc lá hưởng ứng ngày thế giới phòng chống thuốc lá 31/5
 5. Quy trình triển khai kỹ thuật mới, phương pháp mới
 6. Quy trình lưu trữ hồ sơ bệnh án

BÀI ĐĂNG NĂM 2018

 1. Bản công bố Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
 2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam thực hiện phổ biến thông tư 51/2017/TT-BYT
 3. Triển khai kỹ thuật mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam

BÀI ĐĂNG NĂM 2019

 1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
 2. Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương thăm và làm việc với Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam 2018
 3. Bản công bố BVĐK tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
 4. Tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

BÀI ĐĂNG NĂM 2020

 1. Bệnh viện tổ chức thành công khảo sát tin học văn phòng cho điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên trưởng và điều dưỡng hành chính năm 2019
 2. Đoàn công tác của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe  cán bộ Trung ương thăm và làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 3. Công ty TNHH Fashion Garments trao tặng 300 bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch bệnh cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 4. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam tham gia mô hình khám chữa bệnh từ xa với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
 5. Telemedicine là gì?

BÀI ĐĂNG NĂM 2021

 1. Hội thảo cập nhật ứng dụng lâm sàng các thông số huyết học trên hệ thống Sysmex XN1000/2000 và các thông số đông máu trên hệ thống Sysmex CS2500
 2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đảm bảo thực hiện đúng các quy định an toàn phòng chống dịch SART-CoV2 trong khám chữa bệnh
 3. Tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam
 4. Tổ chức tập huấn truyền thông - GDSK tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 5. Trí tuệ nhân tạo và kiểm soát coronavirus covid-19

BÀI ĐĂNG NĂM 2022

 1. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế - Góc nhìn từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nghiệm thu đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022
 3. Tập huấn mã hóa bệnh tật theo phân loại quốc tế ICD10
 4. Lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4
 5. Tổ chức kiểm tra tay nghề bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2022

BÀI ĐĂNG NĂM 2023

 1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2022
 2. ChatGpt - công cụ trí tuệ nhân tạo siêu thông minh nhưng liệu có thể thay thế các bác sĩ?
 3. Thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025
 4. Hội thi kiểm tra tay nghề chuyên môn bác sĩ, dược sĩ
 5. Lợi ích việc sử dụng CCCD và ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh tại bệnh viện

BÀI ĐĂNG NĂM 2024

 1. Chăm sóc sức khoẻ sau kỳ nghỉ tết Giáp Thìn
 2. Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nghiệm thu đề cương cấp cơ sở năm 2024

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 26 Tháng 2 2024 18:05

You are here Tổ chức Các phòng chức năng Phòng Kế hoạch tổng hợp